Firefox PHP

Polish

Posted by regdos.com 
Re: Polish
October 27, 2004 04:54PM
Sprawdzê co sie dzieje i dlaczego rozje¿d¿a
a co pl to zobacz co masz w header.tpl ustawio0ne w pierwszej lini czyli <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.com
Re: Polish
December 03, 2004 07:46PM
mam podobny problem. Zainstalowalem dzis aktualna wersje phorum 5.0.13 i dolozylem plik z tego forum , zrobilem poprawke w header.tpl ale przgladarki przy kazdym odswierzaniu wracaja do iso-8859-1...
gdzie moze byc jeszcze bug?
Re: Polish
June 30, 2005 01:23PM
Plik jest do³±czony do kolejnego postu.

Polskie t³umaczenie do wersji 5.0.16, na podstawie jakiej¶ (starej chyba) wersji regdosa, (ale jedynej, która ³askawie raczy³a siê ¶ci±gn±æ).

Nie posz³am na kompromisy jêzykowe, wiêc ta wersja wymaga kilku drobnych zmian w template'ach (i jednej, niestety, w pliku .php).

1)cc_subscriptions.tpl:
linijka:
<th align="left" class="PhorumTableHeader">{LANG->Email}</th>
na linijkê:
<th align="left" class="PhorumTableHeader">{LANG->FollowWithEmailShort}</th>
wyja¶nienie: w subskrybowanych tematach (followed threads) mamy kolumnê, która mówi nam, czy powiadomienia o zmianach wysy³aæ na e-mail. Jak kto¶ ma wielk± ochotê przet³umaczyæ angielskie "E-mail" na "Adres e-mail", to w tej linijce potwornie g³upio to wygl±da. Zmiana powoduje, ¿e mo¿na tam w ogóle jaki¶ niezwi±zany tekst wstawiæ (n.p. "wysy³aj powiadomienia").
2)index.tpl
linijki:
<div class="PhorumColumnFloatSmall">{FORUMS->message_count}{IF FORUMS->new_messages} (<span class="PhorumNewFlag">{FORUMS->new_messages} {LANG->newflag}</span>){/IF}</div>
<div class="PhorumColumnFloatSmall">{FORUMS->thread_count}{IF FORUMS->new_threads} (<span class="PhorumNewFlag">{FORUMS->new_threads} {LANG->newflag}</span>){/IF}</div>
na linijki:
<div class="PhorumColumnFloatSmall">{FORUMS->message_count}{IF FORUMS->new_messages} (<span class="PhorumNewFlag">{LANG->newflagplural}: {FORUMS->new_messages}</span>){/IF}</div>
<div class="PhorumColumnFloatSmall">{FORUMS->thread_count}{IF FORUMS->new_threads} (<span class="PhorumNewFlag">{LANG->newflagplural}: {FORUMS->new_threads}</span>){/IF}</div>
wyja¶nienie: w angielskiej wersji ilo¶æ nowych wiadomo¶ci na ca³ym forum i ilo¶æ nowych w temacie oraz oznaczenie nowej wiadomo¶ci jako takiej opêdzono jednym s³ówkiem new. U nas "nowe" (wiadomo¶ci na forum lub w temacie), a "nowa" (pojedyncza wiadomo¶æ) to jednak nie to samo ;)
3)list.php (!)
linijka (2-ga taka, pierwsza nie ma spacji przy znaku równo¶ci):
$rows[$key]["new"] = $PHORUM["DATA"]["LANG"]["newflag"];
na linijkê:
$rows[$key]["new"] = $PHORUM["DATA"]["LANG"]["newflagplural"];
wyja¶nienie: patrz pkt. 2
4)read.tpl
linijka:
<div style="float: right;"><span class="PhorumNavHeading">{LANG->GotoThread}:</span>&nbsp;<a class="PhorumNavLink" href="{URL->NEWERTHREAD}">{LANG->PrevPage}</a>&bull;<a class="PhorumNavLink" href="{URL->OLDERTHREAD}">{LANG->NextPage}</a></div>
na linijkê:
<div style="float: right;"><span class="PhorumNavHeading">{LANG->GotoThread}:</span>&nbsp;<a class="PhorumNavLink" href="{URL->NEWERTHREAD}">{LANG->NewerThread}</a>&bull;<a class="PhorumNavLink" href="{URL->OLDERTHREAD}">{LANG->OlderThread}</a></div>
wyja¶nienie: w pliku angielskim by³y oddzielne oznaczenia na nastêpn±/poprzedni± stronê i starsze/nowsze w±tki, ale template ca³y czas u¿ywa³ w odniesieniu do w±tków oznaczeñ nastêpna/poprzednia. I znów problem, bo tu rodzaj ¿eñski i l. poj., a tam mêski i l. mn. No to wziê³am i skorzysta³am - zmieni³am template.

Ogólnie ta wersja jest dostosowana do ludzi nie pos³uguj±cych sie jêzykiem komputerowym, i mamy "temat" zamiast "w±tek", "wiadomo¶æ", zamiast "post", "adres e-mail" itp. Jak siê komu¶ podoba, to fajnie, jak nie, to nie, ja niestety potrzebowa³am w³a¶nie takiej wersji ...

Aha, je¶li na forum ma dzia³aæ tak¿e jêzyk angielski, to wypada dodaæ te dwa wpisy w pliku english.php:

"newflagplural" => "new",
"FollowWithEmailShort" => "Email updates",


Enjoy!Edited 2 time(s). Last edit at 06/30/2005 01:31PM by Chogata.
Re: Polish
June 30, 2005 01:29PM
Ma³a pomy³ka w poprzednim po¶cie, dodany plik mia³ jeden znak ":" za du¿o ;)

Tutaj jest ten prawid³owy.
Attachments:
open | download - polish_ver_5_0_16.php (24.5 KB)
Re: Polish
July 05, 2005 03:19PM
Chogata: korzyszta³e¶ z do¶æ starego pliku jêzykowego niewiedzieæ czemu no i w sumie przez to wkrad³o siê parê b³êdów do Ciebie.

1.$PHORUM['locale']="pl_PL"; - tak powinno wygl±daæ locale do Linuxa
2.$PHORUM['long_date']="%d %b %Y - %H:%M:%S"; - ja de³em %b czyli nazwê skrócon± miesi±ca bo php przy %B czyli nazwie d³ugiej robi b³±d jêzykowy bo jest 21 sierpnia a nie 21 sierpieñ.

Moje t³umaczenie jest tak przygotowane ¿eby nikt nie musia³ grzebaæ w templatach. Dzia³a w domy¶lnym szablonie.

A teraz uwagi do Twojego t³uamczenia:
1. Czê¶ciowo zamieni³a¶ weryfikacjê na potwierdzenie a czê¶ciowo zostawi³a¶ - warto byæ konsekwentnym.
2. Zast±pi³a¶ "¶led¼" wyrazem "subskrybuj" i jako¶ mi to nie pasuje.
"subskrybowaæ - &#171;dokonywaæ, dokonaæ subskrypcji, zobowi±zywaæ siê, zobowi±zaæ siê do nabycia akcji, obligacji, wydawnictw itp.&#187;
Subskrybowaæ encyklopediê, s³ownik."
3. Usunê³a¶ w±tek, post ale zostawi³a¶ link i zamieni³a¶ podpis na sygnaturkê czyli co¶ jak najbardziej komputerowego.

To tyle moich uwag a tak pozatym jak bajbardziej OK.
Pozdrawiam

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.com
Co zrobiæ gdy nie dzia³a po polsku !
July 05, 2005 03:32PM
Dostaje sporo korenspondecji i pytañ, ¿e nie przestawia poprawnie przegl±darki na ISO i co za tym idzie s± problemy.

Ja mam tak ustawione i dzia³a:
1. W pliku jêzykowym musi byæ - $PHORUM["DATA"]['LANG_META']="<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-2\" />";
(jak kto¶ korzysta z mojego pliku jêzykowego to jest to dodane)
2. zmiany w header.tpl
2a.
Zamiast: <?php echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>'; ?>
Mam: <?php echo '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>'; ?>
2b.
Zamiast: <html lang="<?php echo $PHORUM['locale']; ?>">
mam: <html xmlns="[www.w3.org]; xml:lang="<?php echo $PHORUM['locale']; ?>" lang="<?php echo $PHORUM['locale']; ?>">

I to powinno wystarczyæ jak nie dzia³a jednak to prosze o kontakt e-mailem.


Dochodzi jeszcze kwestia polskich znaków w mailach wysy³anym przez phorum. Nale¿y w pliku email_functions.php zamieniæ:
1.
mail(" ", $mailsubject, $mailmessage, "X-Mailer: Phorum5$msgid\nFrom: $from_address\nBCC: " . implode(",", $addresses));
na
mail(" ", $mailsubject, $mailmessage, "X-Mailer: Phorum5$msgid\nFrom: $from_address\nBCC: " . implode(",", $addresses)."\nContent-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"");
2.
mail($address, $mailsubject, $mailmessage, "X-Mailer: Phorum5$msgid\nFrom: $from_address");
na
mail($address, $mailsubject, $mailmessage, "X-Mailer: Phorum5$msgid\nFrom: $from_address\nContent-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-2\"");


--
Tomasz Regdos :: www.regdos.comEdited 2 time(s). Last edit at 07/05/2005 03:49PM by regdos.
Attachments:
open | download - polish-5.0.16.php (33 KB)
q
Re: Polish
August 11, 2005 06:03PM
U mnie zadzia³a³o dopiero wtedy, gdy doda³em
header("Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-2");
przed ?> w pliku common.php :)
Re: Polish
August 13, 2005 12:05PM
q Wrote:
-------------------------------------------------------
> U mnie zadzia³a³o dopiero wtedy, gdy doda³em
> header("Content-Type: text/html;
> charset=ISO-8859-2");
> przed ?> w pliku common.php :)
Mo¿e wynika to z b³ednego ustawienia w apache tam jest opcja gdzie ustwaia siê domy¶lne kodowanie czyli w httpd.conf opcja AddDefaultCharset ISO-8859-2
czyli Ty wymuszasz wysy³anie nag³ówka do przegl±darki o kodowaniu. Taki mój pomys³.
--
Tomasz Regdos :: www.regdos.com
Re: Polish
August 21, 2005 10:22PM
A ma ktos moze pomysl dlaczego maile z powiadomieniami z forum przychodza bez polskich znakow tylko z krzaczkami???
Re: Polish
August 21, 2005 11:50PM
Popatrz na wczesneijsze moje posty jest to opisane co zrobiæ. POzatym w wersji 5.1 bêdzie to rozwiazane bez zmian w kodzie.

--
Tomasz Regdos :: www.regdos.com
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login